L'Esprit du Temps

L'Esprit du Temps, de eerste gemengde Lionsclub (LC) in de regio Rotterdam en omstreken, is in 1997 is opgericht. De LC telt op dit moment ongeveer 30 leden.

In tegenstelling tot andere Lionsclubs is L'Esprit du Temps op basis van een gezamenlijke interesse/vakgebied samengesteld. Alle leden van de club hebben een grote belangstelling voor kunst en/of cultuur en veel van hen zijn in deze branches werkzaam. Veel van de activiteiten die de club organiseert zijn van culturele aard. De statuten van L'Esprit du Temps zijn op te vragen bij de voorzitter.

Doelstelling van L'Esprit du Temps.

De club streeft ernaar minstens eenmaal per jaar een activiteit te organiseren waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed doel. Zo werd in 2000, 2001 en 2002 een culturele filmavond georganiseerd met als thema 'Rotterdam'. De opbrengst kwam ten goede aan een sociaal-medisch kinderdagverblijf. Voor de leden worden ook regelmatig activiteiten, zoals lezingen en rondleidingen in musea of bedrijven, georganiseerd. Per 2005 wordt jaarlijks tijdens het Internationaal Film Festival Rotterdamde Lions Film Award uitgereikt. Deze Award gaat naar de filmmaker met een nieuwe film of nog af te maken film via het Hubert Bals Fund geselecteerd is. De keuze voor de Award winnende film wordt gemaakt door de leden van de LC L'Esprit du Temps. Na de uitreiking wordt de winnende film of een andere bijzondere film vertoond exclusief voor de gasten van LC L'Esrit du Temps.

Wat wordt er van de leden van L'Esprit du Temps verwacht?

Het lidmaatschap is niet vrijblijvend. De LC komt tweemaal per maand bij elkaar. Men wordt geacht regelmatig de bijeenkomsten bij te wonen (70%) en een actieve bijdrage te leveren.

Het profiel van kandiaatleden.

L'Esprit du Temps streeft een gevarieerd ledenbestand na. Daarom houden we bij toetreding van nieuwe leden rekening met beroepsgroep, interesses, leeftijd, geslacht en spreiding van woonplek over de stad.

Bestuur en commissies.

Het bestuur van L'Esprit du Temps bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter (die het daaropvolgende jaar voorzitter zal worden), een penningmeester en een secretaris. Jaarlijks wordt een nieuw bestuur gevormd. Verder kent de club een ledencommissie, een interne en externe activiteitencommissie, een kascommissie en een 'lief en leed' commissie.

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 

De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.